Det er svært viktig at du som likeperson rapporterer det arbeidet du utfører. Gjennomførte likepersonsaktiviteter er nemlig ett av de kriteriene som avgjør hvor mye Munn- og halskreftforeningen vil få utbetalt i årlige driftsmidler.

Bufdir står for tildeling av midler til de funksjonshemmedes foreninger, inkludert Munn- og halskreftforeningen. Retningslinjene for hvordan størrelsen på økonomisk støtte regnes ut har nylig blitt endret. Det som gjelder fra 2016 er at Bufdir har utarbeidet et poengsystem hvor det tas hensyn til følgende:
•    Antall lokallag
•    Antall betalende medlemmer
•    Utbredelse, antall fylker
•    Antall registrerte likepersoner

Noe støtte til det ordinære likepersonsarbeidet som drives i Munn- og halskreftforeningen er altså allerede gitt ut fra disse objekive kriteriene. I tillegg kan Bufdir gi ekstra tilskudd for gjennomførte likepersonstiltak. Bufdirs nye regelverk søker å avgrense hvilke likepersonsaktiviteter som kan utløse poeng for slike ekstra tilskudd. Hensikten er å premiere bestemte typer aktiviteter fremfor andre.

Foreningen sentralt i samarbeid med lokalavdelingene har ansvar for å rapportere inn følgende likepersonsaktiviteter:
•    Likepersonskurs/seminarer/treff
•    Samtalegrupper, aktivitetsgrupper
•    Arbeidsrettede likepersonskurs/seminarer/treff, samtalegrupper, aktivitetsgrupper
•    Likepersonstelefon/likepersonskontakttjeneste

Den enkelte likeperson har ansvar for å rapportere sine likepersonssamtaler. Det er viktig å være klar over at det bare er samtaler som har karakter av å være en besøkstjeneste som tilfredsstiller Bufdirs regler for tildeling av midler. Likepersonen må altså rent fysisk oppsøke brukeren. Hvor besøket finner sted har ingen betydning, så lenge det kan sies at virksomheten er oppsøkende ovenfor brukeren og at besøket har form av en en-til-en kontakt. Dessuten må aktiviteten være tidsavgrenset og det er også en forutsetning at det skjer en reell samhandling og utveksling av erfaringer. Det gis poeng for antall besøk som gjennomføres, og det kan gjennomføres flere besøk pr. dag.

Noen presiseringer i forhold til hva som skal dokumenteres:
•    Dersom møtet kommer i stand på steder der brukeren må oppsøke likepersonen, regnes dette ikke som besøkstjeneste. Det faller da inn under det ordinære arbeidet til likepersonen og vil ikke gi ekstra uttelling.

•    Det er kun likepersonsarbeid der det skjer en reell samhandling og erfaringsutveksling mellom likepersonen og brukere som skal dokumenteres.

•    Om likepersonen er tilgjengelig for samtale på et medlemsmøte, men ingen benytter seg av tilbudet, har det ikke skjedd en samhandling. Det er heller ikke snakk om en oppsøkende aktivitet. Slike forhold skal ikke rapporteres.

•    Det samme gjelder for vakter på Vardesenter og brukerkontorer på sykehus. Kravet til samhandling og besøkstjeneste vil imidlertid være innfridd dersom likepersonen etter avtale oppsøker disse stedene for å gjennomføre samtale med en bruker.

•    Telefonsamtaler, epostutveksling og andre former for kontakt hvor likepersonen ikke fysisk oppsøker brukeren regnes ikke som besøkstjeneste og skal ikke dokumenteres.

Disse retningslinjene er altså nye fra 2015/2016. Det er ikke tvil om at det hersker en viss usikkerhet om praksis og fortolkninger i de enkelte foreninger. Vi i Munn- og halskreftforeningen mener f.eks. at møtetid på et Vardesenter/brukerkontor burde gi uttelling. Ihvertfall hvis likepersonen er nødt til å oppsøke disse stedene og har utgifter i forbindelse med det. En evaluering av nyordningen vil først skje tidligst i 2017.

Vi ber om at du som likeperson setter deg godt inn i disse retningslinjene og følger de så godt du kan når du sender inn dine rapporter. Dersom du er i tvil, er det bedre at du dokumenterer for mye enn for lite. Sekretariatet vil alltid gjennomgå rapportene og kvalitetssikre det som sendes videre til Bufdir.

For å ha god oversikt over eget likepersonsarbeidet bør du føre en løpende logg. Rapport for de likepersonstiltakene som kan gi ekstra tilskudd skal sendes til foreningen sentralt hvert kvartal, dvs. 1. mars, 1. juni, 1. september, 31. desember.

Benytt skjema på www.likeperson.no