Tilbake til jobb?

Etter endt behandling, kan det være krevende å skulle komme tilbake til hverdagen. Dessverre opplever svært mange at de har vært for ivrige på å komme tilbake til normalen. Etter endt behandling kan man oppleve konsentrasjonsvansker, hukommelsestap og lite energi. Det er derfor viktig at du tar ting i ditt eget tempo. De aller fleste som får kreftsykdom i yrkesaktiv alder, kan gå helt eller delvis tilbake til jobb eller annen arbeidslignende aktivitet, og prestere på lik linje som andre. Men det kan ta tid, og er du i arbeid er det viktig med tett dialog med arbeidsgiver, gjennom hele sykeperioden. Arbeidsgiver er pliktig til å tilpasse arbeidet til deg og din situasjon, så langt det er mulig, slik at man i størst mulig grad unngår langvarig sykefravær. Som arbeidstaker er du pliktig å bidra til å finne gode løsninger, og du må være innstilt på å gjøre andre oppgaver dersom du ikke lenger kan gjøre de du gjorde før du ble syk.

Sykepenger

Gjennom NAV kan du da ha rett på sykepenger.For å kunne motta sykepenger må du ha vært ansatt i minst fire uker rett før du ble arbeidsufør, og være medlem av folketrygden. Arbeidsgiver er pliktig til å utbetale sykepenger de første 16 dagene av sykemeldingen. Deretter vil NAV overta ansvaret, og betaler enten direkte til den sykemeldte, eller til arbeidsgiver som så utbetaler lønn til den sykemeldte. Dersom du har mulighet til å jobbe 20 prosent eller mer, kan du få en gradert sykemelding. Da vil du motta lønn fra din arbeidsgiver for de timene du jobber, og motta sykepenger fra NAV for de timene du er sykemeldt.    

Er du frilanser og selvstendig næringsdrivende, vil retten til sykepenger gjelde fra og med den 17. sykedagen. Selvstendig næringsdrivende har begrenset sykepenger til 65 prosent av gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de tre siste årene, mens frilansere får 100 prosent. Selvstendig næringsdrivende, jordbrukere og reindriftsutøvere, frilansere og små bedrifter har mulighet til å kjøpe forsikring gjennom NAV, som gir samme sykepengerettigheter som lønnstakere.   

En arbeidstaker som er helt eller delvis sykemeldt kan ikke sies opp grunnet sykefraværet de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Etter ett år vil også sykepengene fra NAV opphøre. Det er derfor viktig at du forbereder deg på veien videre. Har du først vært syk, må du også være i arbeid i 26 uker før du kan få sykepenger igjen. Det kan da bli aktuelt med andre støtteordninger, som arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd.  

Arbeidsavklaringspenger

Mange kreftpasienter opplever at behandling og rehabilitering tar mer enn ett år. Målet med AAP er at du, ved hjelp av tilrettelegging, kan komme tilbake til arbeidet. Dersom du ikke har mulighet til å jobbe fullt, og har allerede vært sykemeldt i ett år, kan du ha rett på annen inntektssikring fra NAV gjennom for eksempel AAP. Du trenger ikke nødvendigvis å ha mottatt sykepenger eller andre ytelser fra NAV for å kunne søke om AAP. Ordningen kan for eksempel også være aktuell dersom du blir sykemeldt etter å ha vært tilbake i jobb, og har brukt opp muligheten for sykepenger.   

AAP skal sikre deg inntekt under medisinsk behandling, arbeidsrettet aktivitet eller annen bistand fra NAV. Du må være minst 50 prosent sykemeldt, mellom 18 og 67 år, samt ha mulighet til å forbedre helsen din. NAV vil derfor i samarbeid med deg, lage en arbeidsevnevurdering, for å se på dine muligheter og begrensninger i arbeidslivet. Sammen med din NAV-veileder vil dere utarbeide en aktivitetsplan.    

Du kan motta AAP fra dagen sykepengene utløper, men tidligst fra det tidspunktet du søker om AAP. Du har selv ansvar for å søke om ordningen og for å sjekke når du har brukt opp retten til sykepenger. Det er viktig at du søker i god tid før sykepengene opphører og har dialog med NAV.  

Uføretrygd

Dersom du blir varig syk etter behandling, kan uføretrygd bli aktuelt. Kanskje har du mulighet til å jobbe noe, men for å få uføretrygd må inntektsevnen din være varig nedsatt med minst 50 prosent grunnet din sykdom. Du må være mellom 18 og 67 år og vært medlem av folketrygda de siste tre årene før du ble ufør for å ha rett på uføretrygd. Som hovedregel må du gjennomføre arbeidsrettede tiltak og arbeidsavklaring for å forsøke å bedre din inntekts- og arbeidsevne. For de fleste vil det derfor være aktuelt å motta AAP før man søker om uføretrygd. Men du kan ha rett på uføretrygd uten å ha mottatt AAP.   

Uføretrygden er på 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de tre beste av de fem siste årene før du ble syk, justert til dagens verdi. Uføretrygd og inntekt vil alltid gi høyere utbetaling enn kun uføretrygd. Også for uføretrygd er beregningsgrunnlaget begrenset til 6G.  

Du vil opparbeide deg alderspensjon selv om du er ufør.    

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her