Organisasjonshåndboken

Er du nylig valgt inn som tillitsvalgt? I dette kompendiet finner du svar på de fleste spørsmål.

Formålet med Munn- og halskreftforeningens organisasjonshåndbok er å sikre åpenhet og oversikt i sentrale rutiner, retningslinjer og avtaler.  Håndboka danner dermed grunnlaget for foreningens drift og for samarbeidet mellom medlemmene, avdelingene og foreningens sentrale ledd.

Noe avsluttet «verk» utgjør Organisasjonshåndboka imidlertid ikke. Landsstyret er ansvarlig for at samlingen holdes à jour. Nye elementer tas inn ved behov, etter hvert som det blir aktuelt.

Organisasjonshåndboka er tilgjengelig for medlemmene på Munn- og halskreftforeningens intranettside.

Ta gjerne kontakt med Sekretariatet på post@munnoghalskreft.no dersom du ser noen feil eller mangler eller ønsker at noe skal inn i organisasjonshåndboka.

Først utgitt i 1998.

Hovedrevisjon i 2007.

Revisjon med tanke på internettpublisering 2016.

Revisjon 06.10.2017, 30.05.2018 og 02.07.2020.

1.1  Kort om Munn- og halskreftforeningen

Foreningen ble etablert i 1967 og het fram til april 2010 Norsk landsforening forlaryngektomerte. Aktuelle medlemsgrupper var da både laryngektomerte og trakeotomerte. Senere er også munnhulekreftrammede tatt opp i organisasjonen. I 2010 skiftet foreningen navn til Munn- og halskreftforeningen.

Samlet medlemstall pr 2020 er ca. 580. I tillegg til dem som har gjennomgått behandling, er også pårørende en viktigmedlemsgruppe. Mange andre med interesse for medlemsgruppens situasjon og spesielle utfordringer støtter også vårt arbeid gjennom medlemskap –blant annet helsepersonell, sosionomer og logopeder.

I 2017 skapte foreningen et nytt medlemskap for de som kun ønsker å være støttemedlemmer. Et for privatpersoner og et for bedrifter. Vi arbeider for å samordne og fremme medlemmenes interesser og være et forum for støtte og oppfølging.

Formålet med foreningens arbeid er å ivareta strupekreftopererte og hode- og halskreftbehandlede. Formålsparagraf § 2 og fullstendige vedtekter finnes her. Som interesseorganisasjon har vi erfart at andre som har opplevd det samme, er verdifulle ressurser i en uvant og kanskje skremmende situasjon. Vi vet at andres erfaringer har vært til nytte for oss –og at dine erfaringer kan være til nytte for andre. Likepersontjenesten er på denne bakgrunnen en viktig funksjon i foreningen. Medlemmer kan finne likepersoner via hjemmesiden i sitt lokalområde, og få snakket med en som deler noen av de samme erfaringene rundt diagnose, behandling og senskader etter munn- og halskreft.

Munn- og halskreftforeningen er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysund), med organisasjons-nummer 988679143. Foreningens postadresse er Thomles gate 4, 0270 Oslo.

1.2  Gjeldene vedtekter

Vedtekter

1.3 Organisasjonsledd og tillitsvalgte

1.1.1 Landsstyret

Landsstyret består av 7 styremedlemmer. Landsstyret har ingen vara.

Pr landsmøte 2020 består styret av følgende:

Are Rydland, styreleder, Sjøvegan

Chris Foss, nestleder, Oslo

Bjørn Fjærli, styremedlem, Valsøybotn

Harald Ophaug, styremedlem, Opphaug

Marianne Lambech Pettersen, styremedlem, Oslo

May Wettre Holthe, styremedlem, Oslo

Harald Markussen, styremedlem, Tromsø

1.1.2 Komiteer

For å løse spesielle oppgaver, kan landsstyret nedsette faste og midlertidige komiteer. Det er styrets ansvar at slike komiteer gis klare mandater, der oppgaver/mål, økonomi, ansvar og varighet for arbeidet framgår. Når ikke annet er fastsatt i mandatet, rapporterer komiteene til landsstyret. Kfr vedtektenes § 12. Normal oppnevningstid for medlemmer er 2 år.

Følgende komiteer finnes i 2020

Landskurskomité

Gry Tveterås
E-post: grytvet@hotmail.com
Telefon: 67 53 55 56

Tina Schiøen
E-post: tina.schiøen@gmail.com
Telefon: 41 47 17 30

Valgkomité

Foreningen har pr juni 2020 ingen valgkomité.

Redaksjonskomité

Are Rydland
E-post: are.rydland@gmail.com
Telefon: 47 26 95 40

Chris Foss
E-post: chris.foss47@icloud.com
Telefon: 91 16 60 31

May Wette Holthe
E-post: maywholthe@hotmail.com
Telefon: 91 85 46 19

Carita Teien
E-post: carita.teien@orgervice.no
Telefon: 22 53 52 35

1.1.3 Lokalavdelinger

Munn- og halskreftforeningen har lokale avdelinger over hele landet. Avdelingene organiserer aktiviteter av ulike slag, med vekt på det sosiale. Det arrangeres møter, turer og andre sammenkomster, og nye med­lemmer blir fulgt opp via besøkstjenesten.

Lokalavdelingene har sine egne vedtekter og regnskap. Hvert individuelle medlemskap bygger imidlertid på at man er innmeldt i landsforeningen sentralt.

Foreningen har lokalavdelinger i Vestland, Midt-Norge, Nord-Norge, Rogaland, Sør-Norge, Østfold og Øst-Norge. Se nettsiden for oppdatert kontaktinformasjon til lokalavdelingene.

Nye medlemmer blir i utgangspunktet registrert i samsvar med denne inndelingen. Nå kan det jo hende i vårt langstrakte land at enkelte opplever en annen tilhørighet som mer praktisk. Da ordnes avdelingsmedlemskapet etter ønske.

Det finnes p.t ingen egen lokalavdeling for området Telemark og Vestfold.

1.1.4 Sekretariatet

Sekretariatet holder til i Oslo, i Thomles gate 4, 0270 Oslo.

Spesialrådgiver
Andreas Hole
Telefon: 22 53 52 35
Mobil: 975 47 784
E-post: post@munnoghalskreft.no

Organisasjonsrådgiver
Carita Teien
Telefon: 22 53 52 35
E-post: post@munnoghalskreft.no

2.1 Landsmøte

Landsmøtet er landsforeningens høyeste myndighet. Det avholdes i henhold til vedtektene hvert år innen 15. juli og kalles inn med minst to måneders varsel, vedlagt foreløpig saksliste. Saker som ønskes fremmet på landsmøtet, må være landsstyret i hende senest en måned før møtedato. Endelig saksliste sendes de påmeldte delegatene senest 14 dager før landsmøtet. Protokoll fra landsmøtet legges på foreningens hjemmeside. Kfr også vedtektenes paragraf 7.

2.2 Landskurset

Landskurset har frem til 2018 vært en årlig samling, vanligvis på våren/ forsommeren. På landsmøte i mai 2018 ble det vedtatt at landskurset heretter vil avholdes annethvert år.

På landskurset samles medlemmer fra hele landet, samt gjester fra søskenforeningene i de nordiske land. Kurset har som formål å bringe faglig informasjon til deltakerne. Her tar vi for ss emner som taletrening, behandling/ oppfølgning, senskader, hjelpemidler, rettigheter, støtteordninger mv. Og ikke minst, vi får tid og anledning til å møtes og knytte kontakter. Det sosiale er en viktig side ved arrangementet.

Munn- og halskreftforeningens landsmøte gjennomføres ila landskurssamlingen. I årenes løp har Munn- og halskreftforeningens landskurs vært arrangert en rekke steder i landet fra Geilo, Hafjell, Sandefjord og Tromsø, til Trondheim og Oslo.

Landsstyret oppnevner en egen komité for planlegging og gjennomføring av landskursene.

2.2.1 Landskurskomité veiledning

Se eget dokument:

https://www.munnoghalskreft.no/wp-content/uploads/2016/01/Landskurskomite-veiledning.pdf

2.3 Likepersonsarbeidet

2.3.1 Likepersonsarbeidet. Organisering. Oppdatert liste over likepersoner

Organisering

Munn- og halskreftforeningen har som mål å besøke alle nye munn- og halskreftbehandlede, både før og etter behandlingen. Slike besøk er også den første kontakten de fleste av medlemmene har med foreningens virksomhet. Tjenesten bygger på et landsdekkende nettverk av frivillige likepersoner, som har sagt seg villig til å bruke sine erfaringer til å hjelpe andre som er i en situasjon de selv har vært i.

Vedtektenes paragraf to, formålsparagrafen, slår fast at likepersonsarbeidet er et av våre sentrale virkemidler i arbeidet med å skape et landsdekkende fellesskap for våre medlemsgrupper.

De som skal få oppgaver som likepersoner på foreningens vegne, må gjennomgå et kurs. 

Likepersonsutvalget (kfr pkt 2.3.2) er ansvarlig for opplæringen.

Likepersonskoordinator

De enkelte avdelingene har ansvar for å oppnevne en likepersonskoordinator for egen region.  Sammen med avdelingsstyret har koordinatoren ansvar for likepersonsarbeidet i sitt område.

Navn og kontakt-informasjon for koordinatorene finnes under de enkelte avdelinger kfr Organisasjonshåndboka pkt 1.3.3.1-7. Koordinatoren skal

 1. Være bindeleddet mellom likepersonen og likepersonsutvalget.
 2. Arbeide med å få tak i nye likepersoner, hvis det er behov for det.
 3. Ha ansvaret for, sammen med kontaktperson (se Organisasjonshåndboka avsn 2.3.1.1) på sykehusets ØNH-avdeling, et årlig informasjonsmøte på sykehusets ØNH-avdeling.
 4. Oppdatere permene som skal ligge på avdelingene.
 5. Holde lokal likepersonsbrosjyre oppdatert, i samarbeid med avdelingsstyret
 6. Informere avdelingsstyre og evt sentralstyre om hvordan arbeidet går.

Likepersonens ansvar

Den enkelte likepersonen forventes å stille opp som likeperson når sykehuset eller andre tar kontakt. Hvis pasient eller pårørende ønsker det, skal likepersonen også følge opp de pasientene vedkommende har besøkt. Hvis en besøkt pasient bor et annet sted i landet enn der sykehusbesøket fant sted, plikter likepersonen å varsle likepersonsskoordinator i pasientens hjemmeregion/avdeling slik at vedkommende får tilbud om oppfølging lokalt.

Likepersonen plikter å holde seg oppdatert ved jevnlig å delta på likepersonskurs. Minimum et kurs hvert 3 år. Likepersonen plikter å informere sin likepersonskoordinator om ting som

har betydning forlikepersonsarbeidet. Likepersonen plikter videre å registrere de besøk han har på www.likeperson.no, samt å informere sin likepersonskoordinator om gjennomførte likepersonsoppdrag. De som ikke har tilgang til internett, sender inn en årlig rapport til Munn-og halskreftforeningen.

Likepersonspermen

Til hjelp i likepersonsarbeidet skal hver likeperson ha fått en informasjonsperm/-pakke med materiell, herunder følgebrev med informasjon, samt

Personlig ID-kort med halssnor           1 stk

Personlig visittkort               1 eske, 100 stk

Brosjyre Du er ikke alene                         10 stk

Medlemsblad, siste nummer                3 stk

Nødkort (gule)                                3 stk

DVD Erfaringer og mestring                3 stk

A4 lommemappe                                3 stk

Medlemspins (blå)                              1 stk

Bilag for refusjon av utlegg i forbindelse med likepersonsarbeid, og skjema for evt bilgodtgjørelse.

Sykehuspermene

2.3.1.1 Sykehuskontakter

Landsstyret er ansvarlig for at det etableres avtale om kontaktperson «sykehuskontakt» ved hvert av de store sykehusene. Sykehuskontaktene skal sammen med likemannskoordinatorene i områdets avdeling arrangere et årlig informasjonsmøte for personell ved ØNH avdelingen. Videre skal sykehuskontaktene bidra til å spre informasjon om Munn- og halskreftforeningen til pasientene.

Våren 2016 er det avtale om sykehuskontakt ved følgende sykehus:

Ved Universitetssykehuset Tromsø: Solveig Karlsrud, e-post solveig.karlsrud@unn.no

Ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset Trondheim: Hilde Øfsti, e-post hildeofsti@yahoo.no

Ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen: Turid Grimstad, e-post turid.grimstad@helse-bergen.no

Ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet: Rbiah Anwar Soofi, e-post rbiah@hotmail.com

Ved Stavanger Universitetssykehus er det for tiden ingen kontaktperson.

2.3.2 Mandat for likepersonskomiteen

Oppnevning/sammensetting

Utvalget har 4 medlemmer som alle oppnevnes av landsstyret. Det er ingen vararepresentanter. Utvalgets leder, som bør ha erfaring fra likepersonsarbeid, utpekes særskilt. Minst to av medlemmene i utvalget bør være behandlet for kreft i munn- og halsregionen, helst med ulik diagnose. Minst to av medlemmene bør ha erfaring fra likemannsarbeid. 

Oppgaver

Likepersonsutvalget er ansvarlig for opplæring og etterutdanning av Munn- og halskreftforeningens likepersoner. Utvalget arrangerer årlig et seminar for nye og etablerte likepersoner og er ansvarlig for at det utarbeides en plan for innhold i seminarene, slik at det over tid sikres at sentrale tema er dekket i opplæringen. Planen vedtas/godkjennes av landsstyret.

Utvalget er videre ansvarlig for arbeidet med langsiktig utvikling av likepersonsfunksjonen/-tilbudet i Munn- og halskreftforeningen og gir styret råd i saker som har med rekruttering og organisering av likemannsarbeidet.

Godkjenning

Utvalget er ansvarlig for godkjenning av nye likepersoner og tilbakekalling av godkjenning når dette er nødvendig. Den enkelte likeperson plikter å delta på likepersonskurs minst hvert tredje år.

Økonomi

Likepersonsutvalget har ikke eget budsjett, men arbeider innenfor kjente økonomiske rammer gitt av styret.

Annet

Utvalget er ansvarlig for at ajourført liste over foreningens godkjente likepersoner er tilgjengelig på foreningens nettsider. Utvalget skal ha minst to møter i året.

2.3.3 Oversikt over likepersoner

Se nettsiden for oppdatert oversikt over likepersonene.

2.3.4 Rapporteringsskjema for likepersoner

Utførte likepersonsoppdrag skal rapporteres på likeperson.no

Alle nyutdannede likepersoner får tilsendt brukernavn og passord.

Har du glemt passord? Ta kontakt med sekretariatet på post@munnoghalskreft.no

2.4 Informasjonsarbeidet

Munn- og halskreftforeningen har et tilbud av kanaler og media som spenner fra medlemsblad til Facebook, med nyhetsbrev og hjemmeside imellom. Slik bruker vi dem

2.4.1 Redaksjonskomité

Redaksjonskomitéen oppnevnes av landsstyret. Den fungerer som et rådgivende organ for medlemsbladet.

2.4.2 Medlemsbladet Munn og mæle

Munn og Mæle er medlemsblad for Munn og halskreftforeningen. Bladet fungerer som informasjonsorgan fra landsstyret til medlemmene og utad mot våre samarbeidspartnere og det interesserte publikum. Opplaget er i 2016 ca 1500 eksemplar. Bladet kan også leses på foreningens hjemmeside. Styret gjør avtale med intern eller ekstern redaktør og oppnevner redaksjonskomiteen, kfr pkt 2.4.1. For tiden (2020) har bladet redaktør i sekretariatet.

2.4.3 Arkiv med tidligere medlemsblader

På hjemmesiden finnes det tilgang på tidligere utgaver av Munn og Mæle.

2.4.4 Hjemmesiden

Hjemmesiden er foreningens sentrale informasjonskanal til medlemmer og andre interesserte: www.munnoghalskreft.no

Den er i hovedsak åpen for alle. Innholdet skal vise hva foreningen står for, og hva vi kan tilby av hjelp og tjenester. 

Hjemmesiden gjennomgikk en større oppdatering i 2020. Den driftes av sekretariatet.

2.4.5 Facebooksiden

Bruken av sosiale media som Facebook er økende, også blant godt voksne. Den primære funksjonen for Facebook-siden vår, er å skape besøkstrafikk til hjemmesiden, ved at notiser på siden viser/linkes til utfyllende stoff på munnoghalskreft.no. Det gjøres også forsøk med lukkede gruppefora på Facebook-siden.

Vår Facebookside: https://www.facebook.com/munnoghalskreft

2.5 Annet

2.5.1 Tillitsvalgtkonferanser, samlinger

Utenom de årvisse landskurs (kfr pkt 2.1) med landsmøte, arrangerer foreningen også sentrale samlinger og seminarer for aktuelle medlemsgrupper etter behov.

2.5.2 Snorkelsvømming

Allerede i 1973 var svømming med snorkel kjent i foreningen. Siden da har det vært holdt flere kurs i snorkelbruk for laryngektomerte og trakeotomerte, de fleste i forbindelse med landskursene. Bemerk at dette ikke er svømmeinstruksjon, men kurs i bruk av snorkel for personer som allerede er godt svømmedyktige. NB! Snorkelen må tilpasses den enkelte, derfor trenger nye kursdeltakere på forhånd legeerklæring og måling av stoma. Svømmesnorkler med tilhørende utstyr blir innkjøpt av landsforeningen sentralt. Godkjent kursholder/instruktør er sykepleier Grete Trondseth. Telefon: 72 57 53 87, e-post grete.kristin.trondseth@stolav.no

Det finnes pr 2020 ingen organiserte kurs i snorkelsvømming. 

3.1 Standardvedtekter for avdelingene

I samsvar med landsforeningens vedtekter § 13, er det utarbeidet nedenstående standardvedtekter for bruk i avdelingene.

VEDTEKTER FOR MUNN-OG HALSKREFTFORENINGEN AVDELING (region/fylke)

 • 1. Navn
  Foreningens navn er Munn- og halskreftforeningen avdeling «…» (region/fylke). Foreningen er en selvstendig avdeling av Munn- og halskreftforeningen. Avdelingen er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 0123456789
 • 2. Formål
  Lokalavdelingens mål er
  -å være et samlingspunkt for Munn- og halskreftforeningens medlemmer i regionen
  -å arrangere medlemsmøter, felles turer og sosiale arrangement av interesse for medlemmene
  -å følge opp landsstyrets arbeid på det lokale plan
 • 3. Medlemskap
  Som medlemmer regnes alle Munn- og halskreftforeningens medlemmer med adresse i fylkene (AA, BB og CC). Også medlemmer med annen geografisk tilknytning kan etter eget ønske få medlemskap i avdelingen. Kontingent til Munn- og halskreftforeningen fastsettes og innkreves sentralt. Lokalavdelingen har ikke egen kontingent. Ingen kan være medlem i mer enn en avdeling.
 • 4. Styre
  Avdelingen ledes av et styre på 4 medlemmer og 1 varamann, som møter på styremøter –sistnevnte uten stemmerett. Alle velges på årsmøtet. 1 leder, 3 styremedlemmer og 1 varamann. Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær og kasserer. Flertallet i avdelingens styre skal være opererte medlemmer. (Antall styremedlemmer kan fravikes).
  a) Leder har den daglige ledelsen av avdelingen og leder styremøtene. Han/hun innkaller til styremøter. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
  b) Nestleder fungerer som leder når denne er borte.
  c) Sekretær skal føre protokoll over styremøter, medlemsmøter og årsmøte.
  d) Kasserer skal føre avdelingens regnskap. Avdelingens midler skal anbringes slik styret finner fornuftig.
  e) Revisorene skal revidere regnskapet og sammen med kasserer undertegne dette til årsmøtet. To revisorer velges blant avdelingens medlemmer.
 • 5. Årsmøte
  Årsmøtet er avdelingen høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling skjer med minst 4 ukers varsel ved rundskriv til hvert enkelt medlem. På årsmøtet skal behandles:
  1. Årsberetning
  2. Regnskap i revidert stand
  3. Valg
  4. Innkomne forslag

Årsmøtet velger avdelingens leder og øvrige tillitsvalgte. Leder velges for 1 –ett –år. Øvrige tillitsvalgte velges for to år. Tillitsvalgte kan gjenvelges. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett forslag. I tilfelle stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Alle saker unntatt vedtektsendringer avgjøres ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede. Forslag til årsmøtet må være styret i hende i god tid før saksdokumenter skal sendes ut.

 • 6. Oppløsning
  Oppløsning av avdelingen avgjøres på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Mulige pengemidler eller verdier skal i tilfelle oppløsning tilfalle Munn- og halskreftforeningen sentralt.

3.2 Retningslinjer for avdelingenes årsberetninger

Standard avdelingsberetning – Retningslinjer for avdelingenes innberetning

Informasjonen i de årlige beretningene fra avdelingene er en viktig del av underlaget for Munn- og halskreftforeningens sentrale beretning og planlegging. Systematisk brukt kan beretningene også være til inspirasjon og nytte for øvrige avdelinger/avdelingsstyrer.

For å forenkle oversikten og arbeidet med dette, skal årsberetningene så langt mulig bygges oppover nedenstående standard.

Årsberetningene sendes sekretariatet/styret sammen med godkjent regnskap og protokoll snarest mulig etter at avdelingens årsmøte er avholdt.

Munn-og halskreftforeningen avdeling ’region/fylke’

Årsberetning for 20XX

Styret:
Navn på styremedlemmer i perioden og hvilke verv de har hatt. Antall styremøter, møtested, viktigste saker og tiltak i perioden.

Aktiviteter:
Antall medlemsarrangementer, kort om program, antall deltakere på de enkelte arrangement.

Representasjon på landskurs og andre sentrale samlinger i perioden.

Økonomi:
Samlede inntekter, samlede utgifter i perioden, herav kontingentmidler, egenandeler, andre midler/tilskudd. Eventuelt overskudd/underskudd. Kapital. Styrets syn på økonomisituasjonen.

Medlemsstatus:
Antall medlemmer ved årsskiftet, herav antall opererte/pårørende. Antall nye medlemmer i perioden.

Likemannstjenesten:
Antall fra avdelingen som har deltatt i likemannskurs i perioden, kort om likemannsarbeidet i regionen. 

Annet/planer:
Andre opplysninger, styrets syn på situasjonen for kommende periode. 

4.1.1 Referat fra styremøte

Referatene fra styremøtene legges ut på intranettsiden for tillitsvalgte.

4.1.2 Årsberetninger

Årsberetninger legges ut på intranettsiden for tillitsvalgte.

4.2 Arkiv, arkivrutiner

 

«Historisk» arkiv og arbeidsarkiv
Som kilde og dokumentasjon for foreningens historie skal arkivet være oversiktlig, sikret og tilgjengelig. Det tilstrebes at det elektroniske arkivet skal være tilgjengelig for styremedlemmene i saksbehandlingen. Sekretariatet står ansvarlig for arkiveringen.

Status 2016
Foreningens arkiv fram til 2008 er sin i helhet plassert i fjernarkiv. Munn og Mæle, brosjyrer, album og fotografier skal fortsatt plasseres i fjernarkivet.

Fra og med 2008 har arkiveringen foregått elektronisk. Både egenproduserte og mottatte dokumenter lagres. Arkiveringen omfatter landsstyreprotokoller, landsmøteprotokoller, protokoller fra arbeidet i lokalavdelingene, samarbeidsavtaler, rapporter fra likepersonstjenesten, rapporter fra landskurs og nordiske kongresser samt andre dokumenter og korrespondanse som anses viktig for foreningen.

Avdelingenes arkiver
Avdelingenes arkiver med protokoller og referater fra møtevirksomhet, årsregnskap og beretninger beror hos den enkelte avdeling inntil materiellet er 10 år gammelt. Da sendes det inn til sekretariatet for oppbevaring i Munn- og halskreftforeningens felles fjernarkiv.

Årsmøteprotokoller, reviderte regnskaper og årsberetninger sendes årlig inn til sekretariatet, kfr egne retningslinjer for avdelingene (Orghåndboka pkt 3.2). Regnskapsmateriell eldre enn 10 år makuleres.

4.3 Utmerkelser. Æresmedlemskap og hederstegn

Æresmedlemskap i Munn- og halskreftforeningen er foreningens høyeste utmerkelse. Foreningens hederstegn tildeles fortjente medlemmer primært etter lokale fortjenester. Utmerkelsene markeres ved særskilte emblem (pins) og følges av diplom. Det føres sentralt arkiv over hvem som har mottatt de respektive utmerkelsene. Landsstyret er ansvarlig for at arkivene holdes à jour.

Statutter for æresmedlemskap

 1. Æresmedlemskap kan tildeles personer som gjennom sitt virke i foreningen har utmerket seg spesielt, til foreningens beste, og for å belønne utmerkede fortjenester for foreningen. Slikt medlemskap skal henge meget høyt.
 2. I ekstraordinære tilfeller kan utmerkelsen også tildeles eksterne fortjente personer.
 3. Utmerkelsen tildeles av landsstyret etter forslag fra landsstyremedlemmene.
 4. Æresmedlemmer må betale kontingent for at de skal ha fulle demokratiske rettigheter
 5. Formell tildeling foretas fortrinnsvis på landsmøtet, ved medlem som selv har fått utmerkelsen, og foretas sammen med foreningens leder. Hvis dette ikke er mulig, blir tildelingen foretatt av foreningens leder alene eller den som leder utnevner.

Statutter for hederstegn

 1. Munn- og halskreftforeningens hederstegn kan tildeles medlemmer som i lokalforeningen eller ved enkeltstående begivenheter har bistått foreningen på en slik måte at de har gjort seg fortjent til foreningens påskjønnelse.
 2. Hederstegnet tildeles av landsstyret, etter forslag fra avdelingene.
 3. Tildelingen skjer fortrinnsvis under avdelingslokalt arrangement og foretas ved styreleder eller lokal avdelingsleder.

4.3.1 Æresmedlemmer, liste

 

4.3.2 Mottakerliste hederstegn

Følgende har vært tildelt foreningens hederstegn:

Odd Adelsten, avd Nord-Norge
Kjell Bjørnsen, avd Rogaland
Brynjar Bredesen, avd Hordaland og Sogn og Fjordane
Svein-Tore Danielsen, avd Hordaland og Sogn og Fjordane
Asle Eliassen, avd Rogaland
Thorbjørn Engebakken, avd Øst-Norge
Pål Ericson, avd Øst-Norge
Audhild Fossdal, avd Øst-Norge
Leif Carlo Hansen, avd Øst-Norge
Kristian Hegglund, avd Nord-Norge
Ove I. Ingebrigtsen, avd Hordaland og Sogn og Fjordane
Berit Johannessen, avd Øst-Norge
Olav Sverre Johannessen, avd Nord-Norge
Rolf Johannesen, avd Øst-Norge
Gudrun Larsen, avd Hordaland og Sogn og Fjordane
Knut Melhus, avd Rogaland
Ann Karin Merket, avd Midt-Norge
Svein Oen, avd Hordaland og Sogn og Fjordane
Esther Olsen, avd ØstfoldGrete Olsen, avd Øst-Norge
Walther Pedersen, avd Hordaland og Sogn og Fjordane
Arvid Pettersen, avd Midt-Norge
Ole Pettersen, avd Midt-Norge
Anne Karin Sennerud, avd Øst-Norge
Lage Skog, avd Midt-Norge
Eli Standal, avd Hordaland og Sogn og Fjordane
Johannes Teigland, avd Hordaland og Sogn og Fjordane
Sven Tjessem, avd Hordaland og Sogn og Fjordane
Liv Fjeldstad Wilskog, avd Øst-Norge

4.4 Samarbeid

Små organisasjoner som vår har mye å lære av samarbeid. At fellesskap gir økt styrke gjelder ikke bare for oss som enkeltpersoner. Vedtektenes § 3 om tilknytning understreker betydningen av aktivt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Vårt nære samarbeid med Kreftforeningen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon gir også en utvidet mulighet til samarbeid med beslektede organisasjoner.

4.4.1 Kreftforeningen

Foreningen har et formalisert samarbeid med Kreftforeningen som sikres gjennom en skriftlig avtale som fornyes hvert år.

4.4.2 ØNH sykepleierne

 

4.4.3 Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for funksjonshemmede og kronisk syke.

Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert. I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.

FFOs administrasjon i Oslo har ca 20 medarbeidere. I tillegg finnes en fylkesorganisasjon med egen administrasjon i samtlige fylker, pluss regionskontor samsvarende med helseregionene. FFO er dessuten aktiv med tillitsvalgte i 100 kommuner og det arbeides for å utvide aktiviteten her.

Fra 1. januar 2008 skal samtlige norske kommuner ha egne kommunale råd for funksjonshemmede, og FFO er engasjert i arbeidet med oppnevning av disse råden

4.4.4 Studieforbundet Funkis

Munn og halskreftforeningen er medlem i studieforbundet Funkis som er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende.

Funkis har 76 medlemsorganisasjoner med rundt 350.000 medlemmer.  Organisasjonen har fylkesledd over hele landet og sekretariat i Oslo.

Funkis’ mål for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonshemninger kan føre til og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv. Funkis’ administrasjon hjelper kursledere og medlemsorganisasjoner med å planlegge kurs og opplæringstiltak, søke om midler og finne gode studieplaner.

4.4.5 Nordisk samarbeid

Det formelle samarbeidet mellom de nordiske lands søsterorganisasjoner er nedfelt i følgende vedtekter:

 

 • 1 Nordisk kongress -formål
  Nordisk kongress for munn- og halskreftbehandlede er et samarbeidsorgan for deres foreninger og forbund i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, opprettet med formål å forbedre gruppenes leve-vilkår og utveksle erfaringer og informasjon om arbeidet for dette formål.

I tilknytning til kongressen arrangeres et faglig bredt program der de deltakende lands med-lemmer inviteres. Programmet bør ta sikte på å dekke et bredt spekter av aktuelle medisinske og sosiale tema av interesse for munn- og halskreftrammede og deres pårørende. Også ikke-medlemmer kan inviteres.

 • 2 Vertskap og ansvar
  Kongressen arrangeres hvert 3. år, etter tur i medlemslandene. Unntatt er Island som kan fritas for vertsansvar. Vertslandet bekoster opphold for inntil 4 representanter fra hvert av de samarbeidende nordiske land. For Island bekoster vertslandet både reise og opphold, for 2 deltakere.
 • 3 Arbeidsutvalg
  Til å forberede spørsmål som ønskes behandlet under kongressen, oppnevnes et arbeidsutvalg. Utvalget består av lederen i hvert land eller en annen som gis fullmakt. Det innkalles av verts-landet og avholder sitt forberedende møte senest 6 måneder før kongressen.

Ved møter i arbeidsutvalget betaler det enkelte land sine egne reise- og oppholdsomkostninger. Arbeids-utvalgs-møter kan også gjennomføres ved korrespondanse (internett).

 • 4 Nordisk kongress –ledermøte og faglig program
  Under samlingen gjennomføres et ledermøte der hvert land kan delta med inntil 2 delegater. I dagsorden for møtet skal det settes av tid til behandling av de forslag som er fremmet av arbeids-utvalget. Ved behandlingen av felles nordiske spørs-mål har hver forening én stemme.

Møtene ledes av verts-landets leder. Vedtak treffes ved vanlig flertall. Beslutninger som fattes av møtet er ikke bindende for de enkelte med-lems-land, bare anbefalende. Vedtak må forelegges for og godkjennes av de enkelte lands foreninger. Dette gjelder også forslag som innebærer felles økonomiske tiltak.

Medlemslandenes foreninger tiltrer eller forkaster ledermøtets vedtak senest 4 måneder etter kongressen.  Det faglige pro-gram under kongressen bestemmes av vertslandet.

 • 5 Øvrige samarbeids- og kontaktformer
  Ledermøter – I år hvor det ikke arrangeres møter i tilknytning til kongress og arbeidsutvalg, møtes foreningenes ledere for gjensidig informasjon om arbeid og aktiviteter. Ansvaret for disse møtene går på omgang mellom de deltakende land. Foreningene dekker selv sine kostnader.

Landsmøtedeltakelse – De enkelte lands foreninger inviterer sine nordiske søsterorganisasjoner med to representanter fra hvert land, som observatører/gjester under sine landsmøter. Gjestene betaler selv sin reise, vertskapet dekker opp-holdskostnader.

Annen internasjonal deltakelse – De nordiske munn- og halskreftforeningene støtter internasjonalt samarbeid. De enkelte lands organisasjoner avgjør selv sin eventuelle deltakelse i internasjonale paraplyorganisasjoner som CEL og IAL.

Første gang vedtatt ved ledermøtet ved Nordisk Kongress i Sverige den 14. juni1987. Endret i leder-møtet ved Nordisk Kongress i Danmark 21. august 1990. Endret igjen ved ledermøtet under kongressen i Norge, 6. mai 2011 med ikrafttreden etter hvert som de enkelte lands foreninger har bekreftet/tiltrådt avtalen.

4.4.6 Europeisk samarbeid CEL

4.4.7 International Association of Laryngectomees IAL

https://www.theial.com/

4.5 Øvrig

4.5.1 Forretningsavtaler

Munn- og halskreftforeningen har avtale med Orgservice AS om sekretariatsdrift og administrative tjenester. Det er også inngått sponsoravtaler med legemiddelfirmaene Atos Medical AS, Bristol-Myers Squibb, Merck og MSD.

4.5.2 Refusjonsskjema

http://refusjon.orgservice.no/refusjonmhk/

4.5.3 Bestillingsskjema for flyreiser og hotell

https://refusjon.orgservice.no/bestilling/

4.5.4 Materielloversikt

 

Følgende trykksaker/media er produsert og kan bestilles fra sekretariatet.

Brosjyrer/foldere

«Til deg som har eller har hatt munnhulekreft»
«Til deg som har eller har hatt strupekreft»
«Til deg som har permanent trakeostomi»
«Hva er en likemann»
«Minnegave»
«Likemannstjenesten, avd Hordaland/Sogn og Fjordane»
«Likemannstjenesten, avd Midt-Norge»
«Likemannstjenesten, avd Nord-Norge»
«Likemannstjenesten, avd Østfold»
« Likemannstjenesten, avd Øst-Norge»
« Likemannstjenesten, avd Rogaland»
«Likemannstjenesten, avd Sør-Norge»

Dvd

»Erfaringer og mestring»

Omslagsmappe -» Munn-og halskreftforeningen «

Det er også mulig å få tilsendt eksemplar av medlemsbladet «Munn og mæle», også eldre utgaver, så langt opplaget rekker.

Noe du lurer på?